Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Diệu Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:35' 26-07-2008
Dung lượng: 33.2 MB
Số lượt tải: 166
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên : Hà Thị Thu Trúc
Môn : Lịch sử 4
Bài dạy :
Bài cũ
Văn học và khoa học thời Hậu Lê
Câu 1 : Hãy kể tên các tác phẩm và tác giả tiêu biểu của văn học thời Hậu Lê?
Câu 2: Em hãy nêu tên các công trình khoa học tiêu biểu và tác giả của các công trình đó ở thời Hậu Lê?
Câu 3 : Dưới thời hậu Lê,ai là nhà văn,nhà thơ,nhà khoa học tiêu biểu nhất?
Thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2008
Lịch sử
Ôn tập
Làm bài tập
1/ Điền tên các giai đọan lịch sử đã học vào bảng dưới đây
2/ Kể tên các triều đại của từng giai đọan lịch sử em vừa nêu?
0
1
2
BÀI TẬP
1/ Điền tên các giai đọan lịch sử đã học bảng dưới đây
Buổi đầu độc lập
Nước Đại Việt thời Lý
Nước Đại Việt thời Trần
Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê
TRIỀU ĐẠI CÁC GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ
Buổi đầu độc lập
Nước Đại Việt Thời Lý
Nước Đại Việt Thời Hậu Lê
Nước Đại Việt Thời Trần
2 / Em hãy kể tên các triều đại trong các giai đọan lịch sử đã nêu ?
SẮP XẾP CÁC TRIỀU ĐẠI ỨNG VỚI CÁC MỐC THỜI GIAN
968 - 979
Nhà Hồ
Thế kỉ XV
1400-1407
1226-1400
1009-1226
979 - 1009
Nhà Lý
Nhà Trần
Nhà Đinh
Nhà Tiền Lê
Nhà Hậu Lê
Đại Cồ Việt
Hoa Lư
Đại Cồ Việt
Hoa Lư
Thăng Long
Đại Việt
Đại Việt
Thăng Long
Đại Ngu
Tây Đô
Đại Việt
Thăng Long
Xem tranh nêu sự kiện
 Mỗi bức tranh dưới đây có gắn liền hay liên quan đến một sự kiện lịch sử mà em đã học.Em hãy nêu ra sự kiện đó?
Năm 968
TRIỀU ĐẠI NHÀ ĐINH
Năm 981
TRIỀU ĐẠI TIỀN LÊ
Kháng chiến
chống quân Tống
lần thứ nhất
TRIỀU ĐẠI NHÀ LÝ
Tượng Lý Thái Tổ
Năm 1010
Nhà Lý
dời đô
ra Thăng Long
Năm 1075-1077
TRIỀU ĐẠI NHÀ LÝ
Lược đồ trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt
Bài thơ Thần ?
1257-1258
TRIỀU ĐẠI NHÀ TRẦN
Cảnh các bô lão trong hội nghị Diên Hồng
1282-1285
1287-1288
TRIỀU ĐẠI NHÀ HỒ
Thành Tây Đô của nhà Hồ
Năm 1406
Năm 1428
TRIỀU ĐẠI HẬU LÊ
Đền thờ vua Lê Thái Tổ
Dẹp lọan 12 sứ quân
- Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất
-Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai
- Kháng chiến chống quân Mông –Nguyên (3 lần)
-Quân Minh xâm lược
-Chiến thắng Chi Lăng
-Dời đô ra Thăng Long
Kể tên các sự kiện lịch sử tiêu biểu của các triều đại
Nhà Đinh
Nhà Tiền Lê
Nhà Lý
Nhà Trần
Nhà Hồ
Nhà Hậu Lê
968
981
1010
1075-1077
1406
1428
1257-1258
1282-1285
1287-1288
Thi kể sự kiện,hiện tượng lịch sử tiêu biểu của các triều đại
LÀM VIỆC THEO NHÓM
Em thích sự kiện nào ?
1. Dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước
2. Chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất
3. Dời đô ra Thăng Long
4. Chiến thắng Chi Lăng
5. Chống quân Tống xâm lược lần thứ 2
6. Quân Minh xâm lược
7. Ba lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên
Thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2008
Lịch sử : Ôn tập
1. Buổi đầu độc lập thuộc các triều đại nào ?
2. 1009 – 1226 là triều đại nào ?
3. Dưới triều đại Nhà Trần kinh đô đặt ở đâu ?Dặn dò:
Học bài và đọc sách giáo khoa bài “ Trịnh – Nguyễn phân tranh ”
Avatar
Chúc thầy vui, an lành
 
Gửi ý kiến